Ploegleden

Ons team voor de batavierenrace komt ongeveer 2 weken voor de batavierenrace op deze pagina te staan. In de aanloop naar de bata toe zullen we regelmatig al een aantal lopers voorstellen via onze sociale media. Hieronder is het team van vorig jaar te zien.

Loper Etappe Snelheid
Thijs Onstein Etappe 1: 6km 15,5
Vincent Bloemen Etappe 2: 7,3km 15,2
Kas Attevelt Etappe 3: 7,6km 16,4
Yacintha Aakster Etappe 4: 4,9km 14,9
Koen Wiggers Etappe 5: 9,9km 16,9
Izak Hanse Etappe 6: 7,4km 16,4
Bouke Scheltinga Etappe 7: 7,3km 16,0
Fenna van der Grient Etappe 8: 6,7km 14,0
Laurien te Nijenhuis Etappe 9: 5,1km 13,4
Wouter Doesburg Etappe 10: 10,5km 18,6
Deborah Wissink Etappe 11: 3,8km 15,9
Anne Siersma Etappe 12: 4,9km 13,6
Lisa Bielevelt Etappe 13: 5,2km 15,5
Freek Bielevelt Etappe 14: 7,6km 16,1
Nick Assinck Etappe 15: 9,4km 15,8
Boy Foks Etappe 16: 6,4km 16,7
Jonas Amtsfeld Etappe 17: 3,6km 17,0
Jelle Neeft Etappe 18: 8km 16,5
Julian Kumle Etappe 19: 7,2km 16,5
Lisanne de Weert Etappe 20: 6km 14,7
Twan Wildeboer Etappe 21: 6,3km 15,2
Martijn Oonk Etappe 22: 10,7km 17,8
Sophie Lingelbach Etappe 23: 7,4km 13,6
Sophie Crommelinck Etappe 24: 7,7km 15,5
Harmen Hoek Etappe 25: 7,7km 19,0